Política de protecció de dades

Inici | Legal

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

La present POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES és part integrant de l’Avís Legal de la Web de FUNDACIÓ PRIVADA ERNESTO VENTÓS, ubicada a l’URL https://fundacionernestoventos.org (d’ara endavant, el “Lloc Web”).

En compliment del que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la Protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (d’ara endavant, «RGPD») i a la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (d’ara endavant, “LOPDGDD”), la FUNDACIÓ PRIVADA ERNESTO VENTÓS (d’ara endavant, la «Fundació») us comunica que:

1.- IDENTITAT I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

FUNDACIÓN PRIVADA ERNESTO VENTÓS
NIF: G-67.492.215
Adreça postal: C/ Gósol, 14 baix 08017 Barcelona
Telèfon: 932 805 467

Adreça de correu electrònic: fev@fundacionernestoventos.org

2.- FINALITATS DEL TRACTAMENT I BASE JURÍDICA Des de la Fundació podem tractar les vostres dades de caràcter personal per a les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens les hàgiu facilitat:

Finalitat del tractament

Base jurídica del tractament

I

Gestionar les altes i l’enviament d’informació d’utilitat o interès relativa a exposicions, esdeveniments, jornades, cursos i publicacions (publicitàries i d’informació comercial) per diferents mitjans, sobre la Fundació, les seves activitats, serveis, ofertes, promocions especials, com també documentació de variada naturalesa.

El consentiment exprés de l’interessat (art. 6.1.a RGPD).

II

Gestió de les aportacions econòmiques a la Fundació i recollida i custòdia de la documentació legalment exigible.

El consentiment exprés de l’interessat (art. 6.1.a RGPD) i per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament (art. 6.1.c RGPD).

III

Subscripció d’un nou col·laborador de la Fundació.

El consentiment exprés de l’interessat (art. 6.1.a RGPD) i per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament (art. 6.1.c RGPD).

IV

Inscripció a tallers, jornades, seminaris o altres esdeveniments organitzats per la Fundació. En alguns casos la Fundació pot fer ús de les fotos i vídeos que es graven en el transcurs dels esdeveniments esmentats, sempre amb el consentiment previ de les persones que hi apareixen. A més a més, les pot difondre a la seva pàgina web i a través dels seus perfils en xarxes socials, com també realitzar accions comercials i elaborar documents corporatius interns.

El consentiment exprés de l’interessat (art. 6.1.a RGPD).

V

La compra d’obres art o altres productes de la Fundació.

El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte (art. 6.1.b) RGPD), per la qual cosa esteu obligat a facilitar les vostres dades personals. En cas contrari no es podrà executar la compravenda.

VI

Dur a terme totes les actuacions necessàries per a poder gestionar les consultes que rebi a través del Lloc Web per part dels seus usuaris.

El consentiment exprés de l’interessat (art. 6.1.a) RGPD) i la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament (art. 6.1.f) RGPD), que es poden concretar a donar una resposta a les diferents sol·licituds d’informació sobre la Fundació que li siguin plantejades.

En relació al consentiment exprés, cal assenyalar que l’interessat té el dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

La Fundació no tractarà per cap concepte les vostres dades amb la finalitat de generar la presa de decisions automatitzes, inclosa l’elaboració de perfils.

De conformitat amb el que estableix la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en cas que l’Usuari del Lloc Web que sigui al seu torn “col·laborador” de la Fundació no desitgi rebre comunicacions comercials electròniques en el futur per part de la Fundació, pot manifestar aquest desig enviant un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic fev@fundacionernestoventos.org amb l’assumpte “baixa”.

L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades i que és responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que es pogués ocasionar a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació. En cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, garanteix que ha informat el dit tercer dels aspectes continguts en aquest document i ha obtingut l’autorització per a facilitar les seves dades a la Fundació per a les finalitats assenyalades.

Quan les dades personals siguin recollides a través d’un formulari, haurà d’aportar, almenys, les marcades amb un asterisc, ja que, en cas de no fer-ho, la Fundació no podrà acceptar i gestionar el servei web o la consulta formulada.

Atenent a la preocupació de la Fundació de garantir la seguretat i confidencialitat de les vostres dades, s’han adoptat els nivells de seguretat requerits de protecció de les dades personals i s’han instal·lat els mitjans tècnics al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a través del present Lloc Web.

3.- CESSIONS I DESTINATARIS DE LES DADES

Els destinataris de les vostres dades seran els diferents departaments de la Fundació que ho requereixin per al compliment de les seves funcions, els quals garanteixen en tot moment la privacitat d’aquestes dades i es comprometen a custodiar-les per a evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat.

Per defecte les dades dels usuaris no seran cedides a tercers llevat que existeixi una obligació legal, ni es realitzaran transferències internacionals de dades. No obstant això, hi ha alguns supòsits que sí que impliquen una cessió a tercers, concretament:

En el cas de les donacions, de la subscripció de nous col·laboradors i de la compra d’obres o altres productes, les seves dades bancàries seran cedides a les entitats bancàries amb les quals treballi la Fundació. A més a més, pel que fa als donants, les seves dades també seran cedides als organismes públics per a dur a terme les gestions fiscals que corresponguin.

D’altra banda, aquest Lloc Web inclou enllaços i funcionalitats de tercers, com ara xarxes socials o sistemes de comunicació online, per la qual cosa la Fundació no es fa responsable de les dades recollides i tractades pels dits tercers ja que en el moment d’accedir als seus portals l’Usuari estarà subjecte a l’acceptació de les polítiques de protecció de dades i condicions legals que corresponguin en cada cas.

4.- CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les vostres dades de caràcter personal es conservaran durant el termini legal corresponent segons el tipus de tractament d’aquest Lloc Web que seleccioneu. En aquest sentit:

Finalitat del tractament

Terminis de conservació

I

Gestionar les altes i l’enviament d’informació d’utilitat o d’interès relativa a exposicions, esdeveniments, jornades, cursos i publicacions (publicitàries i d’informació comercial) per diferents mitjans sobre la Fundació, les seves activitats, serveis, ofertes, promocions especials, com també documentació de variada naturalesa.

Es conservaran indefinidament fins que, si escau, l’Usuari subscrit manifesti la seva voluntat de donar-se de baixa i a més a més exerceixi el seu dret de supressió.

II

Gestió de les aportacions econòmiques a la Fundació i recollida i custòdia de la documentació legalment exigible.

Es conservaran durant el temps exigit per la legislació aplicable (fiscal, comptable i de prevenció de blanqueig de capitals).

III

Subscripció d’un nou col·laborador de la Fundació.

Es conservaran durant tot el temps que l’interessat mantingui la seva col·laboració amb la Fundació. Una vegada finalitzada aquesta relació, i segons cada cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades de la col·laboració.

IV

Inscripció a tallers, jornades, seminaris o altres esdeveniments organitzats per la Fundació. En alguns casos la Fundació pot fer ús de les fotos i vídeos que es graven en el transcurs dels esdeveniments esmentats, sempre amb el consentiment previ de les persones que hi apareixen. A més a més, les pot difondre a la seva pàgina web i a través dels seus perfils en xarxes socials, com també realitzar accions comercials i elaborar documents corporatius interns.

Es conservaran indefinidament fins que, si escau, l’Usuari subscrit manifesti la seva voluntat de suprimir-los, i si escau, durant el temps exigit per la legislació aplicable (fiscal i comptable).

V

La compra d’obres art o altres productes de la Fundació.

Es conservaran durant el temps exigit per la legislació aplicable (fiscal i comptable) i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades de la compravenda.

VI

Dur a terme totes les actuacions necessàries per a poder gestionar les consultes que rebi a través del Lloc Web per part dels seus usuaris.

Es conservaran durant el temps necessari per a donar resposta a les consultes, amb un termini màxim de dotze (12) mesos, tret que d’aquestes consultes es derivi un altre tipus de relació amb la Fundació.

5.- EXERCICI DE DRETS

En qualsevol moment l’Usuari podrà exercir els drets d’accés a les seves dades de caràcter personal, a la rectificació de les dades inexactes, a la supressió de les dades que ja no siguin necessàries o, quan es doni algun dels altres supòsits del RGPD, a oposar-se al seu tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, com també a la limitació i portabilitat d’acord amb les condicions previstes en el RGPD i a la LOPDGDD, mitjançant una comunicació escrita indicant el motiu de la seva sol·licitud, juntament amb una còpia del seu DNI, dirigida a l’adreça que consta a l’apartat 1) d’aquesta Política.

D’altra banda, en cas que l’Usuari consideri que la seva sol·licitud no ha estat degudament atesa té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (https://www.aepd.es/).

Data de publicació de l’última versió de la Política de Privacitat (v.1. de 26 de setembre de 2019)

Descripción formal:
Nota olfativa: Humedad
Descripción de la nota:
agua, papel mojado, moho
Texto del autor de la obra:
De pequeña tenía un vestido verde i yo siempre lo llamaba el vestido de la lechuga, y nunca el vestido verde. No me he acordado hasta hace poco, en ver estas fotos.
El jardín de las fotos es el mismo jardín de la mi infancia, con la hiedra, los pilares y las macetas con lilas, cerrado. En inverno siempre me olvidaba que había un jardín y lo veía sólo enmarcado por las ventanas, y era en verano que me asaltaban toda esta variedad de verdes y los bichos.
Seguramente que alguna vez he vagueado entre la hiedra acabada de regar con mi vestido de lechuga (y no me he acordado hasta ahora). Que pena que nadie hiciese fotos.
Me lo imagino en medio de un gran calor de agosto, como cuando hice estas.
En medio de un calor que hace olor.
Descripción general:
Título: CAMUFLAJE
Autor de la obra: AGRELA, ANGELES
Año de la obra: 2000
Modalidad: Fotografia
Descripción formal:
Nota olfativa: Champan/Aromas
Descripción de la nota:
licorosa, fiesta, espuma

Texto del autor de la obra:

El perfume es el confeti del olfato.

Joan Brossa

Descripción general:

Título: LA COPA DEL NAS
Autor de la obra: BROSSA, JOAN
Año de la obra: 1995
Modalidad: Escultura

Descripción formal:
Nota olfativa: Floral
Descripción de la nota:
geranio, rosa, lilas, clavel, violeta, madreselva, jacinto

Texto del autor de la obra:

Disparo de flor (Título aleatorio)

Hay olores que ni la imaginación nos autoriza a poder gozar…¿Qué es un disparo de flor? ¿El sueño de una semilla? ¿Huele un deseo? Hay artistas que intentan decir aquello que todavía no saben…

Antoni LLena

Descripción general:
Título: DISPARO DE FLOR
Autor de la obra: LLENA, ANTONI
Año de la obra: 1992
Modalidad: Escultura

Descripción formal:
Nota olfativa: Agreste-herbácea
Descripción de la nota:
lavanda, espliego, romero,  laurel, salvia, tomillo, orégano, apio, comino

Texto del autor de la obra:

Olor, presencia del rostro.
Rostro, bañado de ojos.
Ojos abiertos, que lloran.
Lloran lágrimas complejas de olor.
Olor a sal.
Sal del Mediterráneo.
Mediterráneo ya, vivido.
Vivido dejà vu (ya visto)
Visto los ojos
Que evocan vívidos recuerdos

Descripción general:
Título: QUIEN SUPONEN QUE SOY
Autor de la obra: CALVO, CARMEN
Año de la obra: 2013
Modalidad: Collage​

Nota olfativa:
AHUMADA
Composición de la Nota olfativa:
Humo, ahumados, alquitrán de madera, abedul, labdanum, styrax.

Título: NASESPINES 2
Año de la obra: 2004/2005
Modalidad: escultura
Dimensiones (cm): 60 x 32 x 23 cm.
Material: Cartón-espinas

Nota olfativa:
Composición
Composición de la Nota olfativa:
Flores, frutas, cítricos, verde, maderas, vainilla, almizcle

Título:  LUZNAS
Año de la obra: 2015
Modalidad: escultura
Dimensiones (cm): 140 x 160 cm.
Material: Neón

Nota olfativa:
ECOLÓGICA
Composición de la Nota olfativa:
Verde naturaleza, floral, lino, cloros, lejías.

Título:
TORRESGARCIANAS 2
Año de la obra: 2004
Modalidad: escultura
Dimensiones (cm): 54 x 80 cm.
Material: Madera-poliuretano

Nota olfativa:
MARINA

Composición de la Nota olfativa:
Algas marinas, pescado.

Título: SARDINAS
Año de la obra: 2016
Modalidad: fotografia
Dimensiones (cm): 100 x 75 cm.
Material: Fotografia-sobre base de metal