Avís Legal

Inici | Legal

AVÍS LEGAL

Llegeixi atentament el present document. Constitueix l’Avís Legal i les Condicions d’Ús que regulen l’accés, navegació i ús de la Web de la FUNDACIÓ PRIVADA ERNESTO VENTÓS ubicada a l’URL https://fundacionernestoventos.org (d’ara endavant, el «Lloc Web»).

L’accés, navegació i utilització d’aquest Lloc Web impliquen per la vostra part l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes del present Avís Legal, que té la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte celebrat per escrit i signat a aquest efecte.

La seva observança i compliment seran exigibles respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi el Lloc Web. Si no esteu d’acord amb els termes exposats, no accediu al Lloc Web, no hi navegueu o no l’utilitzeu.

1.- INTRODUCCIÓ I DADES DE LA FUNDACIÓ
La FUNDACIÓ PRIVADA ERNESTO VENTÓS (d’ara endavant, la «Fundació») és una entitat sense ànim de lucre, amb NIF G-67.492.215 i amb domicili a carrer del Tint Vell (D) núm. 29, Colònia Güell, 08690 Santa Coloma de Cervelló (Barcelona), inscrita al Registre de Fundacions de Catalunya amb el número 3159. Per a comunicar-se amb la Fundació de manera directa i efectiva podreu dirigir-vos a l’adreça de correu electrònic: fev@fundacionernestoventos.org o trucar al número de telèfon 932 805 467.

2.- OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ
Les presents Condicions regulen l’accés als continguts i a tots els serveis i productes oferts per la Fundació a través del seu Lloc Web, com també l’ús dels esmentats serveis i productes per part dels Usuaris. No obstant això, la Fundació es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del Lloc Web, com també les Condicions requerides per al seu accés i/o utilització.

Una vegada hagin entrat en vigor les modificacions en els continguts i serveis, o els canvis en les Condicions legals que regulen aquests continguts i serveis, l’accés a aquests o la seva utilització suposen l’acceptació de les esmentades Condicions. No obstant l’anterior, l’accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis poden estar sotmesos a determinades Condicions Particulars, que, segons els casos, substituiran, completaran i/o modificaran les presents Condicions d’Ús i, en cas de contradicció, prevaldran els termes de les Condicions Particulars sobre les Condicions Generals.

Abans d’utilitzar, reservar i/o contractar els productes o serveis específics oferts per la Fundació, l’Usuari haurà de llegir atentament les Condicions Particulars creades, si escau, a aquest efecte per la Fundació. La utilització, reserva i/o contractació d’aquests productes o serveis específics implica l’acceptació de les Condicions Particulars que els regulin en la versió publicada per la Fundació en el moment en què es produeixi aquesta utilització, reserva i/o contractació. L’accés, navegació i ús del Lloc Web comporten i suposen l’acceptació per l’Usuari del present Avís Legal i les Condicions d’Ús que inclou.

En aquest sentit, s’entendrà per Usuari la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenvolupades en el Lloc Web.

3.- ACCÉS I SEGURETAT
L’accés als continguts i la utilització dels serveis proporcionats per la Fundació tenen caràcter gratuït, si bé alguns dels serveis i continguts oferts per la Fundació a tercers a través del Lloc Web poden estar subjectes a la seva contractació prèvia i al pagament d’una quantitat, la qual cosa s’especificarà en les seves pròpies condicions de contractació.

Queda prohibit l’accés al Lloc Web per part de menors d’edat, tret que comptin amb l’autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables dels actes que duguin a terme els menors al seu càrrec, conforme a la normativa vigent. En tot cas, es presumirà que l’accés realitzat per un menor al Lloc Web s’ha realitzat amb autorització prèvia i expressa dels seus pares, tutors o representants legals.

L’accés i navegació a través del Lloc Web no requereix registre; no obstant això, per a accedir a la visualització, utilització i/o contractació de determinats productes i/o serveis es podrà requerir l’alta prèvia en aquest Lloc Web mitjançant la selecció per part de l’Usuari d’identificador i contrasenya.

4.- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
El present Lloc Web es regeix per les lleis espanyoles i per la legislació nacional i internacional sobre drets de propietat intel·lectual i industrial. En cap cas s’entendrà que l’accés i navegació de l’Usuari pel Lloc Web o la utilització, adquisició i/o contractació de productes o serveis oferts a través del Lloc Web impliqui una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de la Fundació. L’Usuari disposa d’un dret d’ús estrictament privat, exclusivament amb la finalitat de gaudir de les prestacions del servei d’acord amb aquestes Condicions Generals.

Les referències a noms i marques comercials o registrades, logotips o altres signes distintius, ja siguin de titularitat de la Fundació o de terceres entitats, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment previ, exprés i per escrit de la Fundació o dels seus legítims propietaris. En cap moment, excepte manifestació prèvia, expressa i per escrit, l’accés o ús del Lloc Web i/o dels seus continguts i/o serveis confereix a l’Usuari cap dret sobre les marques, logotips i/o signes distintius que inclou protegits per Llei.

Queden reservats tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial sobre els continguts i/o serveis i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels continguts i/o serveis inclosos al Lloc Web per a fins públics o comercials sense l’autorització prèvia, expressa i per escrit de la Fundació o, si escau, del titular dels drets corresponents.

5.- UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB
L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web de conformitat amb la llei i amb les presents Condicions Generals. L’Usuari s’obliga igualment a abstenir-se d’utilitzar el Lloc Web amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al que estableixen les Condicions Generals. En utilitzar els serveis, l’Usuari manifesta la seva conformitat amb aquestes Condicions Generals i es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers, a través dels serveis proporcionats pel Lloc Web, material de qualsevol classe que de qualsevol forma contravingui la legislació vigent.

6.- LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS
En cas que l’Usuari enviï informació de qualsevol tipus a la Fundació a través del Lloc Web mitjançant els canals disposats amb aquest fi al propi Lloc Web, l’Usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement; que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial o qualsevol altre dret de tercer; que aquesta informació no té caràcter confidencial i que aquesta informació no és perjudicial per a tercers. L’Usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne la Fundació per tota  comunicació que subministri personalment o en nom seu, i que aquesta responsabilitat abasta sense cap restricció l’exactitud, la legalitat, l’originalitat i la titularitat d’aquesta comunicació.

7.- RESPONSABILITATS I GARANTIES DEL SERVEI
La Fundació no pot garantir la fiabilitat, la utilitat o la veracitat dels serveis o de la informació que es proporcioni a través del Lloc Web, preparada per usuaris de molt diversos sectors. En conseqüència, la Fundació no garanteix ni es fa responsable de:

a) la continuïtat dels continguts del Lloc Web;

b) l’absència d’errors en aquests continguts o productes;

c) l’absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc Web o en el servidor que el subministra;

d) la invulnerabilitat del Lloc Web i/o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’hi adoptin;

f) la falta d’utilitat o rendiment dels continguts i productes del Lloc Web;

g) els danys o perjudicis que causi, a ella mateixa o a un tercer, qualsevol persona que infringeixi les condicions, normes i instruccions que la Fundació estableix al Lloc Web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat del Lloc Web.

Això no obstant, la Fundació declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seves possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament del Lloc Web i evitar l’existència i transmissió de virus i altres components nocius als Usuaris.

La Fundació es reserva el dret a interrompre en qualsevol moment i sense previ avís l’accés al seu Lloc Web, com també a qualsevol o a tots els Continguts que s’ofereixen a través del Lloc Web, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per fallades de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu, i en aquest cas es comunicarà la circumstància als Usuaris, els quals podran sofrir la pèrdua, si escau, de la informació emmagatzemada en els diferents serveis.

Pel que fa als serveis actius o a tot altre contingut per al qual sigui preceptiu el registre, la Fundació podrà extingir els comptes i eliminar els continguts i la informació dels Usuaris a causa de la inactivitat o manca d’ús per part d’aquests. En concret, la Fundació podrà extingir els comptes i eliminar els arxius si transcorren més de 6 mesos des de la inscripció de l’Usuari sense que aquest hagi accedit a l’esmentat contingut.

La Fundació no serà responsable en cas que es produeixin interrupcions del servei, retards, errors, mal funcionament del servei i, en general, altres inconvenients l’origen dels quals siguin causes que escapen al seu control, i/o a causa d’una actuació dolosa o culposa de l’Usuari i/o originades per causes de força major.

Sens perjudici del que s’estableix a l’article 1.105 del Codi Civil, a l’efecte de les presents Condicions Generals s’entendran inclosos en el concepte de força major, a més a més, tots aquells esdeveniments esdevinguts fora del control de la Fundació, com ara: fallada de tercers, operadors o companyies de serveis, mesures dictades pel Govern, falta d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, aquells altres produïts a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc., i l’atac a la seguretat o integritat del sistema informàtic per part de hackers o tercers especialitzats, sempre que la Fundació hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d’acord amb l’estat de la tècnica.

En qualsevol cas, en sigui quina sigui la causa, la Fundació no assumirà cap responsabilitat per danys directes o indirectes, dany emergent i/o per lucre cessant. La Fundació tindrà dret a suspendre temporalment els serveis i continguts del Lloc Web per a efectuar operacions de manteniment, millora o reparació d’aquests serveis i continguts, sense cap indemnització a l’Usuari per aquests conceptes.

La Fundació no es fa responsable per l’ús que faci l’Usuari dels serveis i productes del Lloc Web ni de les seves contrasenyes, com també de qualsevol altre material del Lloc Web, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.

Si l’Usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, haurà de notificar-ho immediatament a la Fundació perquè aquesta pugui adoptar les mesures oportunes.

L’Usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que la Fundació pugui sofrir a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a les quals queda sotmès per aquestes Condicions o de les Condicions Particulars aplicables.

8.- ENLLAÇOS

8.1 Enllaços a altres pàgines web

En cas que l’Usuari pogués trobar al Lloc Web enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, enllaços, bàners, etc., aquests serien gestionats per tercers. La Fundació no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per a conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguin establir enllaços des del Lloc Web.

En conseqüència, la Fundació no podrà assumir cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els Usuaris tinguessin coneixement efectiu de la il·licitud d’activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers hauran de comunicar-ho immediatament a la Fundació per tal que es pugui procedir a deshabilitar l’enllaç d’accés a aquesta.

L’establiment de qualsevol mena d’enllaç des del Lloc Web a un altre lloc web aliè no implicarà que existeixi cap mena de relació, col·laboració o dependència entre la Fundació i el responsable del lloc web aliè.

8.2 Enllaços en altres pàgines Web amb destinació al Lloc Web

Si qualsevol Usuari, entitat o lloc web desitja establir algun tipus d’enllaç amb destinació al Lloc Web haurà de cenyir-se a les següents estipulacions:

L’enllaç només es podrà dirigir a la pàgina principal o Home del Lloc Web, llevat d’autorització expressa i per escrit de la Fundació.

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar l’Usuari, mitjançant un clic, a la pròpia direcció URL del Lloc Web i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina principal del Lloc Web.

En cap cas, tret que la Fundació ho autoritzi de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de cap manera, el Lloc Web, incloure’l com a part del seu web o dins d’un dels seus frames o crear un browser sobre qualsevol de les pàgines del Lloc Web. A la pàgina que estableix l’enllaç no s’hi podrà declarar de cap manera que la Fundació hagi autoritzat aquest enllaç, tret que la Fundació ho hagi fet prèviament, de manera expressa i per escrit.

Si l’entitat que realitza correctament l’enllaç des de la seva pàgina al Lloc Web desitgés incloure a la seva pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu de la Fundació i/o del Lloc Web, haurà de comptar prèviament amb la seva autorització expressa i per escrit. La Fundació no autoritza l’establiment d’un enllaç al Lloc Web des les pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens, i en general, que contravinguin la moral, l’ordre públic o les normes socials generalment acceptades.

La Fundació no té facultat ni mitjans humans i tècnics per a conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al Lloc Web. La Fundació no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu al Lloc Web establert per un enllaç amb destinació al Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

9.- POLÍTICA DE COOKIES
La Política de cookies del Lloc Web queda determinada pel que s’estableix en el document de POLÍTICA DE COOKIES https://fundacionernestoventos.org/politica-de-cookies/

10.- POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES
La Política de protecció de dades del Lloc Web queda determinada pel que s’estableix al document de Política de Protecció de Dades https://fundacionernestoventos.org/politica-de-proteccion-de-datos/.

11.- DURADA I MODIFICACIÓ
La Fundació podrà modificar, totalment o parcialment, els termes i les condicions que aquí s’estipulen publicant qualsevol canvi de la mateixa forma en què apareix aquest Avís Legal o mitjançant qualsevol mena de comunicació dirigida als Usuaris. La vigència temporal d’aquest Avís Legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins que siguin modificats totalment o parcialment, moment en el qual passarà a tenir vigència l’Avís Legal modificat. Amb independència del que es disposa a les Condicions Particulars, la Fundació podrà, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís,  donar per finalitzat, suspendre o interrompre l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’Usuari d’exigir cap indemnització.

12.- GENERALITATS
Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de l’Avís Legal. En cas d’existir discrepància entre el que s’estableix en aquest Avís Legal i les Condicions Particulars de cada servei específic, prevaldrà el que es disposa en aquestes últimes. En el cas que qualssevol disposició o disposicions d’aquest Avís Legal fos(n) considerada(s) nul·la(s) o inaplicable(s), íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat, Tribunal o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de l’Avís Legal. El no exercici o execució per part de la Fundació de qualsevol dret o disposició continguda en aquest Avís Legal no constituirà una renúncia a aquest, excepte reconeixement i acord per escrit per part seva.

13.- LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ APLICABLE
Les relacions establertes entre la Fundació i l’Usuari es regiran pel que disposa la normativa espanyola vigent. La Fundació i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, sotmetran qualssevol controvèrsies i/o litigis al coneixement dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya).

Data de publicació de l’última versió de l’Avís Legal (v.1. de 26 de setembre de 2019)

Descripción formal:
Nota olfativa: Humedad
Descripción de la nota:
agua, papel mojado, moho
Texto del autor de la obra:
De pequeña tenía un vestido verde i yo siempre lo llamaba el vestido de la lechuga, y nunca el vestido verde. No me he acordado hasta hace poco, en ver estas fotos.
El jardín de las fotos es el mismo jardín de la mi infancia, con la hiedra, los pilares y las macetas con lilas, cerrado. En inverno siempre me olvidaba que había un jardín y lo veía sólo enmarcado por las ventanas, y era en verano que me asaltaban toda esta variedad de verdes y los bichos.
Seguramente que alguna vez he vagueado entre la hiedra acabada de regar con mi vestido de lechuga (y no me he acordado hasta ahora). Que pena que nadie hiciese fotos.
Me lo imagino en medio de un gran calor de agosto, como cuando hice estas.
En medio de un calor que hace olor.
Descripción general:
Título: CAMUFLAJE
Autor de la obra: AGRELA, ANGELES
Año de la obra: 2000
Modalidad: Fotografia
Descripción formal:
Nota olfativa: Champan/Aromas
Descripción de la nota:
licorosa, fiesta, espuma

Texto del autor de la obra:

El perfume es el confeti del olfato.

Joan Brossa

Descripción general:

Título: LA COPA DEL NAS
Autor de la obra: BROSSA, JOAN
Año de la obra: 1995
Modalidad: Escultura

Descripción formal:
Nota olfativa: Floral
Descripción de la nota:
geranio, rosa, lilas, clavel, violeta, madreselva, jacinto

Texto del autor de la obra:

Disparo de flor (Título aleatorio)

Hay olores que ni la imaginación nos autoriza a poder gozar…¿Qué es un disparo de flor? ¿El sueño de una semilla? ¿Huele un deseo? Hay artistas que intentan decir aquello que todavía no saben…

Antoni LLena

Descripción general:
Título: DISPARO DE FLOR
Autor de la obra: LLENA, ANTONI
Año de la obra: 1992
Modalidad: Escultura

Descripción formal:
Nota olfativa: Agreste-herbácea
Descripción de la nota:
lavanda, espliego, romero,  laurel, salvia, tomillo, orégano, apio, comino

Texto del autor de la obra:

Olor, presencia del rostro.
Rostro, bañado de ojos.
Ojos abiertos, que lloran.
Lloran lágrimas complejas de olor.
Olor a sal.
Sal del Mediterráneo.
Mediterráneo ya, vivido.
Vivido dejà vu (ya visto)
Visto los ojos
Que evocan vívidos recuerdos

Descripción general:
Título: QUIEN SUPONEN QUE SOY
Autor de la obra: CALVO, CARMEN
Año de la obra: 2013
Modalidad: Collage​

Nota olfativa:
AHUMADA
Composición de la Nota olfativa:
Humo, ahumados, alquitrán de madera, abedul, labdanum, styrax.

Título: NASESPINES 2
Año de la obra: 2004/2005
Modalidad: escultura
Dimensiones (cm): 60 x 32 x 23 cm.
Material: Cartón-espinas

Nota olfativa:
Composición
Composición de la Nota olfativa:
Flores, frutas, cítricos, verde, maderas, vainilla, almizcle

Título:  LUZNAS
Año de la obra: 2015
Modalidad: escultura
Dimensiones (cm): 140 x 160 cm.
Material: Neón

Nota olfativa:
ECOLÓGICA
Composición de la Nota olfativa:
Verde naturaleza, floral, lino, cloros, lejías.

Título:
TORRESGARCIANAS 2
Año de la obra: 2004
Modalidad: escultura
Dimensiones (cm): 54 x 80 cm.
Material: Madera-poliuretano

Nota olfativa:
MARINA

Composición de la Nota olfativa:
Algas marinas, pescado.

Título: SARDINAS
Año de la obra: 2016
Modalidad: fotografia
Dimensiones (cm): 100 x 75 cm.
Material: Fotografia-sobre base de metal