YOSHIMAR
TELLO
AYER (TORRE GRANDE), 2020
100 x 81 cm, 1:13 min y 3:08 min
Pintura acrílica (pigments naturals 
aglutinades amb acrílic), cartró, paper, 
vídeo i taula amb enderrocs

sinopsi

A què fan olor els records?

La nostra memòria està fortament vinculada a l’olfacte i el record d’aromes i olors és molt més intens i durador que les imatges o els sons. Partint de l’anterior, Ayer planteja qüestionaments sobre el passat recent dels pobles.

Aquesta obra ens acosta a Torre Grande, la casa de labor abandonada més antiga d’Almansa (Albacete). Per mitjà d’un procés d’extracció de pigments efectuat en la finca, l’artista pinta els records de la gent que va viure en Torre Grande. En raspar parets, triturar teules i extreure sutge de les xemeneies, s’obté una gamma cromàtica que va més enllà del simple fet de fabricar pintures: amb elles es pinten els propis records de la casa en ruïnes. Cal destacar que per a la realització de l’obra es va utilitzar essència d’eucaliptus, per la qual cosa el quadre produeix una lleugera olor a aquesta planta, reforçant i nodrint el patrimoni de records vinculats a la finca abordada en l’obra, la qual es troba envoltada per diversos arbres d’aquesta classe.

Antecedeix al quadre una recerca amb la qual es contacta amb Inés Molina, una anciana que va créixer en la finca Torre Grande i per la qual gràcies a les seves fotografies es va poder realitzar el collage.

¿A qué huelen los recuerdos?

Nuestra memoria está fuertemente vinculada al olfato y el recuerdo de aromas y olores es mucho más intenso y duradero que las imágenes o los sonidos. Partiendo de lo anterior, Ayer plantea cuestionamientos acerca del pasado reciente de los pueblos.                          

Esta obra nos acerca a Torre Grande, la casa de labor abandonada más antigua de Almansa (Albacete). Por medio de un proceso de extracción de pigmentos efectuado en la finca, el artista pinta los recuerdos de la gente que vivió en Torre Grande. Al raspar paredes, triturar tejas y extraer hollín de las chimeneas, se obtiene una gama cromática que va más allá del simple hecho de fabricar pinturas: con ellas se pintan los propios recuerdos de la casa en ruinas. Cabe destacar que para la realización de la obra se utilizó esencia de eucalipto, por lo que el cuadro produce un ligero olor a esta planta, reforzando y nutriendo el acervo de recuerdos vinculados a la finca abordada en la obra, la cual se encuentra rodeada por varios árboles de esta clase.

Antecede al cuadro una investigación con la que se contacta con Inés Molina, una anciana que creció en la finca Torre Grande y por la que gracias a sus fotografías se pudo realizar el collage.